ВОЗАЧИ НА АВТОБУСИ МАЛТА

Тип на оглас Договор
Цена: 1,035,400 мкд / 16,700
Локација: Скопје, Центар

Поради големиот интерес на кандидати за работа во МАЛТА, отворени се доплнителни 20 работни места за возачи (СО ПОЗНАВАЊЕ АНГЛИСКИ ЈАЗИК).

- Кандидатите потребно е да имааат положено Д категорија!
- Не помлади од 24 години и не постари од 55 години !

ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИСТИГНАТИ НА 10 МАЈ со единствената група.

ГОДИШНА плата од 16.700 € .

Оваа плата е само за 48 часа неделно или 190 часа месечно.

Прекувремена работа, недала и празници е платено 1-1:50 од основниот саат!

Во основната плата не се вклучени доплнителните бонуси кои компнаијата ви ги дава и оние кои ви следат од државата Работната дозвола е покриена од страна на самиот работодавец!Здраственото осигурување го покрива работодавецот.

Сместувањето е обезбедено ос страна на самиот работодавец и чини 200€ до 250€ месечно!

ПРАТЕТЕ ВАШЕ CV со целна дознака ШОФЕР / ВОЗАЧ
РАБОТНА ДОЗВОЛА ЗА 1 ГОДИНА СО МК ПАСОШ!
ПРИЈАВУВАЊЕ НАЈДОЦНА ДО 1 МАЈ !!!

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ НА ВИБЕР

Poradi golemiot interes na kandidati za rabota vo MALTA, otvoreni se doplnitelni 20 rabotni mesta za vozachi (SO POZNAVANjE ANGLISKI JAZIK).

- Kandidatite potrebno e da imaaat polozeno D kategorija!
- Ne pomladi od 24 godini i ne postari od 55 godini !

IZBRANITE KANDIDATI TREBA DA SE PRISTIGNATI NA 10 MAJ so edinstvenata grupa.

GODIShNA plata od 16.700 € .

Ovaa plata e samo za 48 chasa nedelno ili 190 chasa mesechno.

Prekuvremena rabota, nedala i praznici e plateno 1-1:50 od osnovniot saat!

Vo osnovnata plata ne se vklucheni doplnitelnite bonusi koi kompnaijata vi gi dava i onie koi vi sledat od drzavata Rabotnata dozvola e pokriena od strana na samiot rabotodavec!Zdrastvenoto osiguruvanje go pokriva rabotodavecot.

Smestuvanjeto e obezbedeno os strana na samiot rabotodavec i chini 200€ do 250€ mesechno!

PRATETE VAShE CV so celna doznaka ShOFER / VOZACh
RABOTNA DOZVOLA ZA 1 GODINA SO MK PASOSh!
PRIJAVUVANjE NAJDOCNA DO 1 MAJ !!!

ZA POVEKE INFORMACII NA VIBER

Информации за огласувачот

MM Consulting
078613409