Се бара Dev-ops инженер

Тип на оглас Неопределено
Цена: По договор
Локација: Скопје, Центар

Бараме DevOps инженер да ни се придружи во тимт на Pathfinder - прва виртуелна канцеларија за продажба во Скопје. Ќе се приклучите на мал, искусен тим како DevOps инженер на првиот софтверски виртуелен маркетер. Ако мислите дека ова е вистинската работа за вас, Ве молиме да аплицирате.

ПОТРЕБИ
Ова се барањата за работа и квалификациите што ги бараме:

- Распоредување на нашите сервиси на AWS
- Подигање нови инстанци по потреба
- Оптимизирање на оптоварувања
- Грижа за безбедноста на системите и корисниците
- Менаџирање со backup полиси
- Создавање на развојни средини и поставување на процеси за распоредување
- Високо искуство со англиски (и писмено и говорен)

ВЕШТИНИ И ИСКУСТВО

Бараме Линукс систем администратор кој има силни верувања во работата со Cloud технологии и би сакал да дознае повеќе за тоа како да се распоредат апликации на AWS.

Систем администрација: искусни сте во управувањето со Линукс сервери (RedHat, Debian ...)

Бази на податоци: сте управувале релациони бази на податоци (MySQL или MariaDB)

Вмрежување: вие сте запознаени како мрежите функционираат и можете да направите основни тестови за решавање на проблеми

Виртуелизација: може да сте искусни со конфигурирање на Docker

Cloud (не е задолжително): може сте искусни или сте пробале да се обидете да поставите оптоварувања на еден од главните Cloud провајдери: AWS, GCP или Azure

БОНУС

Компанијата ќе инвестира во учење и добивање на сертификат за AWS Cloud.

Аплицирајте на: andrej@pathfindercommerce.com

Barame DevOps inzener da ni se pridruzi vo timt na Pathfinder - prva virtuelna kancelarija za prodazba vo Skopje. Ke se prikluchite na mal, iskusen tim kako DevOps inzener na prviot softverski virtuelen marketer. Ako mislite deka ova e vistinskata rabota za vas, Ve molime da aplicirate.

POTREBI
Ova se baranjata za rabota i kvalifikaciite shto gi barame:

- Rasporeduvanje na nashite servisi na AWS
- Podiganje novi instanci po potreba
- Optimiziranje na optovaruvanja
- Griza za bezbednosta na sistemite i korisnicite
- Menadziranje so backup polisi
- Sozdavanje na razvojni sredini i postavuvanje na procesi za rasporeduvanje
- Visoko iskustvo so angliski (i pismeno i govoren)

VEShTINI I ISKUSTVO

Barame Linuks sistem administrator koj ima silni veruvanja vo rabotata so Cloud tehnologii i bi sakal da doznae poveke za toa kako da se rasporedat aplikacii na AWS.

Sistem administracija: iskusni ste vo upravuvanjeto so Linuks serveri (RedHat, Debian ...)

Bazi na podatoci: ste upravuvale relacioni bazi na podatoci (MySQL ili MariaDB)

Vmrezuvanje: vie ste zapoznaeni kako mrezite funkcioniraat i mozete da napravite osnovni testovi za reshavanje na problemi

Virtuelizacija: moze da ste iskusni so konfiguriranje na Docker

Cloud (ne e zadolzitelno): moze ste iskusni ili ste probale da se obidete da postavite optovaruvanja na eden od glavnite Cloud provajderi: AWS, GCP ili Azure

BONUS

Kompanijata ke investira vo uchenje i dobivanje na sertifikat za AWS Cloud.

Aplicirajte na: andrej@pathfindercommerce.com

Информации за огласувачот

path finder