Професионална изработка на аквариуми и украсни позадини

Тип на оглас Договор
Цена: По договор
Локација: Скопје, Кисела Вода

Аквариуми по мерка најефтино во цела Македонија. Цената на аквариумот ја одредува дебелината и квадратурата на стаклото со кој е изработена.
(Мали аквариуми со 6мм и 8мм стакло не изработуваме). 10мм стакло е 28евра, 12мм стакло е 38евра. Пример: Aквариум со димензии 100х35х50цм со 10мм стакло чини 5.100 денари.
Пример 120х35х50цм со 10мм стакло чини 6.100 денари.
Дебелината на стаклото се одредува преку посебен калкулатор кој го зема во предвид притисокот на водениот столб и димензиите на стаклото како и неговиот квалитет.
Аквариумите се изработуваат со НОВО стакло. Внимавајте! Многу стаклари и лепачи користат старо стакло од излози на продавници кое е ослабено од сонце, со гребаници и еден куп средства за бришење стакло кои не се мијата ниту пак ќе ви ги измие стакларот а подоцна ќе ви умираат риби поради тие средства.
За повеќе нарачани производи следи специјален попуст.

Akvariumi po merka najeftino vo cela Makedonija. Cenata na akvariumot ja odreduva debelinata i kvadraturata na stakloto so koj e izrabotena.
(Mali akvariumi so 6mm i 8mm staklo ne izrabotuvame). 10mm staklo e 28evra, 12mm staklo e 38evra. Primer: Akvarium so dimenzii 100h35h50cm so 10mm staklo chini 5.100 denari.
Primer 120h35h50cm so 10mm staklo chini 6.100 denari.
Debelinata na stakloto se odreduva preku poseben kalkulator koj go zema vo predvid pritisokot na vodeniot stolb i dimenziite na stakloto kako i negoviot kvalitet.
Akvariumite se izrabotuvaat so NOVO staklo. Vnimavajte! Mnogu staklari i lepachi koristat staro staklo od izlozi na prodavnici koe e oslabeno od sonce, so grebanici i eden kup sredstva za brishenje staklo koi ne se mijata nitu pak ke vi gi izmie staklarot a podocna ke vi umiraat ribi poradi tie sredstva.
Za poveke narachani proizvodi sledi specijalen popust.

Информации за огласувачот

Зоран
075365083