Професионален сервис, антибактериско чистење на клима уреди

Тип на оглас Договор
Цена: 1,500 мкд / 24
Локација: Скопје, Аеродром

Голем број корисници на клима уреди се прашуваат зошто нивната клима послабо грее/лади споредено од кога била нова и зошто се чувствува непријатна миризба која доаѓа од климата при стартувањето. Имено, кај климата во нејзината внатрешност се наталожува огромна количина на прав, алергени, микроорганизми од различна природа (бактерии, вируси, габи) кои го попречуваат правилното дистрибуирање на топол воздух и климата работи под зголемен притисок, поголем од пропишаниот па се јавуваат се почесто дефекти, а најмногу се оштетува компресорот. Климата работи со зголемена бучава, троши дури 50% повеќе електрична енергија и многу пократок работен век на експлоатација.

Момент што особено загрижува е се почестата појава на низа сериозни здравствени заболувања кои се манифестираат кај корисници кои не водат грижа за чистотата и исправноста на нивните клими, а тоа се: алергија на полен и прав, црвенило и чешање по лицето и кожата, созење и печење во очите, кијавица, бактериски инфекции на носна празнина, бактериски инфекции на бели дробови итн.

Погледнете ги фотографиите, тие ќе дадат одговор на се. Ако се чисти климата редовно, таа секогаш ќе работи како нова, со долд работен век, со еколошки најбезбедни средства кои спречуваат да се наталожуваат прашина и биогени материи. Сретствата се толку ефикасни и го уништуваат вирусот свински грип.

Клима сервис Навин е единствена на пазарот за ваков тип на услуга со издавање на сертификат за анти бактериско чистење и за безбедно користење на вашите клими под контрола на дипломиран биохемичар - микробиолог.

Ви нудиме:
- Чистење и дезинфекција
- Сервис
- Поправки со квалитетни резервни делови
- Дополнување со фреон
- Продажба на нови клими, монтажа и демонтажа.

Golem broj korisnici na klima uredi se prashuvaat zoshto nivnata klima poslabo gree/ladi sporedeno od koga bila nova i zoshto se chuvstvuva neprijatna mirizba koja doagja od klimata pri startuvanjeto. Imeno, kaj klimata vo nejzinata vnatreshnost se natalozuva ogromna kolichina na prav, alergeni, mikroorganizmi od razlichna priroda (bakterii, virusi, gabi) koi go poprechuvaat pravilnoto distribuiranje na topol vozduh i klimata raboti pod zgolemen pritisok, pogolem od propishaniot pa se javuvaat se pochesto defekti, a najmnogu se oshtetuva kompresorot. Klimata raboti so zgolemena buchava, troshi duri 50% poveke elektrichna energija i mnogu pokratok raboten vek na eksploatacija.

Moment shto osobeno zagrizuva e se pochestata pojava na niza seriozni zdravstveni zaboluvanja koi se manifestiraat kaj korisnici koi ne vodat griza za chistotata i ispravnosta na nivnite klimi, a toa se: alergija na polen i prav, crvenilo i cheshanje po liceto i kozata, sozenje i pechenje vo ochite, kijavica, bakteriski infekcii na nosna praznina, bakteriski infekcii na beli drobovi itn.

Poglednete gi fotografiite, tie ke dadat odgovor na se. Ako se chisti klimata redovno, taa sekogash ke raboti kako nova, so dold raboten vek, so ekoloshki najbezbedni sredstva koi sprechuvaat da se natalozuvaat prashina i biogeni materii. Sretstvata se tolku efikasni i go unishtuvaat virusot svinski grip.

Klima servis Navin e edinstvena na pazarot za vakov tip na usluga so izdavanje na sertifikat za anti bakterisko chistenje i za bezbedno koristenje na vashite klimi pod kontrola na diplomiran biohemichar - mikrobiolog.

Vi nudime:
- Chistenje i dezinfekcija
- Servis
- Popravki so kvalitetni rezervni delovi
- Dopolnuvanje so freon
- Prodazba na novi klimi, montaza i demontaza.

Информации за огласувачот

Сервис клима уреди
072278724