Овластен сервисер на пп апарати

Тип на оглас Договор
Цена: 25,000 мкд / 403
Локација: Скопје, Карпош

Биспаг Противпожарна Техника, има потреба од Овластен сервисер на пп апарати...

☛ Потребни квалификации:
- Овластување за положен стручен испит издадено од Дирекција за заштита и спасување на Р.М
- Работно искуство како сервисер на пп апарати ,минимум 3 години.
- Возачка дозвола Б категорија,активен возач
- Способност за работа во тим и работа со рокови

☛ Што нудиме ние?
- Работа во динамична околина,можност за напредување и постојано надградување,учење
- Почетна плата 25.000 денари,редовен работен однос
- Можност за добивање на бонуси

Работа исклучиво според законските прописи и правилници пропишани од Дирекција за заштита и спасување на РМ,со цел квалитетно извршување и овозможување на безбедност и сигурност.

Биспаг е компанија која датира од 1971 г. на Македонскиот пазар, екипирана со стручен кадар за заштита од пожари и квалификувани сервисери за одржување на противпожарна опрема (противпожарни апарати и хидрантска опрема).
Како дел од услугите кои ги нуди се и адресибилни и конвенционални системи за заштита од пожари, стабилни системи за автоматско гаснење на пожари, детекција на гас (Јаглерод Моноксид “CO”, Јаглерод Диоксид “CO2” и Петролни пареи (“TNG” и LPG). Биспаг Пастор работи исто така и со системи за контрола на пристап,евиденција на работно време,алармни системи,комплетна изведба на електрични инсталации.
Нашата мисија е да работиме исклучиво според законските прописи и правилници пропишани од Дирекција за заштита и спасување на РМ,со цел квалитетно извршување и овозможување на безбедност и сигурност. Додека пак нашата визија е поставување на највисоки стандарди во областа на противпожарната заштита.
Биспаг Пастор ДООЕЛ поседува ISO стандарди и тоа: ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

Bispag Protivpozarna Tehnika, ima potreba od Ovlasten serviser na pp aparati...

☛ Potrebni kvalifikacii:
- Ovlastuvanje za polozen struchen ispit izdadeno od Direkcija za zashtita i spasuvanje na R.M
- Rabotno iskustvo kako serviser na pp aparati ,minimum 3 godini.
- Vozachka dozvola B kategorija,aktiven vozach
- Sposobnost za rabota vo tim i rabota so rokovi

☛ Shto nudime nie?
- Rabota vo dinamichna okolina,moznost za napreduvanje i postojano nadgraduvanje,uchenje
- Pochetna plata 25.000 denari,redoven raboten odnos
- Moznost za dobivanje na bonusi

Rabota iskluchivo spored zakonskite propisi i pravilnici propishani od Direkcija za zashtita i spasuvanje na RM,so cel kvalitetno izvrshuvanje i ovozmozuvanje na bezbednost i sigurnost.

Bispag e kompanija koja datira od 1971 g. na Makedonskiot pazar, ekipirana so struchen kadar za zashtita od pozari i kvalifikuvani serviseri za odrzuvanje na protivpozarna oprema (protivpozarni aparati i hidrantska oprema).
Kako del od uslugite koi gi nudi se i adresibilni i konvencionalni sistemi za zashtita od pozari, stabilni sistemi za avtomatsko gasnenje na pozari, detekcija na gas (Jaglerod Monoksid “CO”, Jaglerod Dioksid “CO2” i Petrolni parei (“TNG” i LPG). Bispag Pastor raboti isto taka i so sistemi za kontrola na pristap,evidencija na rabotno vreme,alarmni sistemi,kompletna izvedba na elektrichni instalacii.
Nashata misija e da rabotime iskluchivo spored zakonskite propisi i pravilnici propishani od Direkcija za zashtita i spasuvanje na RM,so cel kvalitetno izvrshuvanje i ovozmozuvanje na bezbednost i sigurnost. Dodeka pak nashata vizija e postavuvanje na najvisoki standardi vo oblasta na protivpozarnata zashtita.
Bispag Pastor DOOEL poseduva ISO standardi i toa: ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Информации за огласувачот

Биспаг - Противпожарна Tехника
022611286