Мини котли тип Е и тип PE

Тип на оглас Се продава
Цена: По договор
Локација: Скопје, Аеродром

Тие се изработени со моќност од 5, 7, 15, 21 и 30 kW.
Едно од најприфатливите решенија за греење. Можно е да се користи мини-котлара самостојно или во комбинација со кој било друг вид греење (под, централно, подно, итн.)
Предности на нашиот електричен котел:
Заштедува ел. енергија во споредба со стандардните грејачи до 50%,
потполно безбеден за животната средина,
тивка и тивка за време на работата,
тие не содржат грејач, така што нема можност за дефект,
тие се мали по големина,
прифатено решение ширум Европа,
Имало бројни награди поврзани со квалитетот на овој производ.
Котлите од типот PE ги содржат следниве елементи:
Комплетна електроника со работен термостат,
грејач,
grundfos пумпа,
термоманометар,
вентил за полнење и празнење на системот,
безбедносен вентил.
Мини котли од типот Е ги содржат следниве елементи:
Комплетна електроника со работен термостат,
грејач,
вентил за полнење и празнење на системот,
безбедносен вентил.
Контакт цени за индивидуални мини котелски простории.

Tie se izraboteni so moknost od 5, 7, 15, 21 i 30 kW.
Edno od najprifatlivite reshenija za greenje. Mozno e da se koristi mini-kotlara samostojno ili vo kombinacija so koj bilo drug vid greenje (pod, centralno, podno, itn.)
Prednosti na nashiot elektrichen kotel:
Zashteduva el. energija vo sporedba so standardnite grejachi do 50%,
potpolno bezbeden za zivotnata sredina,
tivka i tivka za vreme na rabotata,
tie ne sodrzat grejach, taka shto nema moznost za defekt,
tie se mali po golemina,
prifateno reshenie shirum Evropa,
Imalo brojni nagradi povrzani so kvalitetot na ovoj proizvod.
Kotlite od tipot PE gi sodrzat slednive elementi:
Kompletna elektronika so raboten termostat,
grejach,
grundfos pumpa,
termomanometar,
ventil za polnenje i praznenje na sistemot,
bezbednosen ventil.
Mini kotli od tipot E gi sodrzat slednive elementi:
Kompletna elektronika so raboten termostat,
grejach,
ventil za polnenje i praznenje na sistemot,
bezbednosen ventil.
Kontakt ceni za individualni mini kotelski prostorii.

Информации за огласувачот

Ekoterm2001
00381641168098
0038134365111