Лектор по македонски јазик

Тип на оглас Договор
Цена: По договор
Локација: Скопје, Аеродром

Овластен лектор по македонски јазик, врши лекторирање и јазично уредување на секаков вид текстови и документи каде што се бара службена употреба на македонскиот стандарден јазик (текстови, книги, ТВ-презентации и содржини, семинарски и дипломски работи, магистерски или докторски трудови, медицински упатства, прирачници, брошури, законски прописи и акти, секаков вид списанија, како и сите видови преводи). Цената е според договор во зависност од обемот на материјалот и рокот за којшто треба да се сработи. На ваше барање ќе добиете уверение за положен испит за лектор заверено на нотар и изјава дека текстот е лекториран со печат и потпис.

Ovlasten lektor po makedonski jazik, vrshi lektoriranje i jazichno ureduvanje na sekakov vid tekstovi i dokumenti kade shto se bara sluzbena upotreba na makedonskiot standarden jazik (tekstovi, knigi, TV-prezentacii i sodrzini, seminarski i diplomski raboti, magisterski ili doktorski trudovi, medicinski upatstva, prirachnici, broshuri, zakonski propisi i akti, sekakov vid spisanija, kako i site vidovi prevodi). Cenata e spored dogovor vo zavisnost od obemot na materijalot i rokot za kojshto treba da se sraboti. Na vashe baranje ke dobiete uverenie za polozen ispit za lektor zavereno na notar i izjava deka tekstot e lektoriran so pechat i potpis.

Информации за огласувачот

Петре Линкиноски
075688249