ЕЛЕКТРО МОНТАЖЕРИ EМ-FIB/001

Тип на оглас Договор
Цена: По договор
Локација: Скопје, Карпош

Компанијата ФИБЕРНЕТ М-К Скопје како целосно македонска компанија со специјалност во B2B (Business-to-Business) сегментот, опслужува компании од сите сектори. ФИБЕРНЕТ М-К се наоѓа меѓу водечките ИТ компании во регионот во делот на изработка, проектирање и интеграција на нисконапонски системи, оптички мрежи, комплексна инфраструктура, резервно напојување, електрични инсталации, FTTH комуникација, дата центри и друго.
Нашиот тимот се состои од квалификувани и стручни лица подготвени да одговорат со квалитетни решенија од соодветната област. Тимот континуирано расте и во моментов во моментов имаме потреба од вработување на ТРОЈЦА нови лица на позиција ЕЛЕКТРО МОНТАЖЕР.

Пријавете се поединечно или како екипа од тројца!

Работни задачи:
- Изведба на високонапонски електро инсталации (напојување, осветлување, изводи, приклучници и слично) и нивно одржување
- Монтажа на опрема и материјали за системи за автоматика
- Инсталација на нови системи, поврзување и пуштање во активна работа

Потребни квалификации:
- Минимум средно образование
- Возачка дозвола Б категорија, со искуство во сообраќај
- Познавање на англиски јазик
- Одговорност при извршување на работните обврски
- Комуникациски вештини
- Самоиницијативност при извршување на работните задачи
- Способност за тимска работа
- Способност за работа под притисок на зададени рокови
- За предност ќе се смета познавање на работи поврзани со високонапонски инсталации и системи

На кандидатите им нудиме:
- Позитивна работна атмосфера со отворена комуникација
- Употреба на современи технологии и опрема
- Континуирано усовршување и едукација во сите области (стручни, индивидулни, итн.)
- Можност за напредување
- Работа на големи и комплексни проекти кои нудат предизвици за совладување

Kompanijata FIBERNET M-K Skopje kako celosno makedonska kompanija so specijalnost vo B2B (Business-to-Business) segmentot, opsluzuva kompanii od site sektori. FIBERNET M-K se naogja megju vodechkite IT kompanii vo regionot vo delot na izrabotka, proektiranje i integracija na niskonaponski sistemi, optichki mrezi, kompleksna infrastruktura, rezervno napojuvanje, elektrichni instalacii, FTTH komunikacija, data centri i drugo.
Nashiot timot se sostoi od kvalifikuvani i struchni lica podgotveni da odgovorat so kvalitetni reshenija od soodvetnata oblast. Timot kontinuirano raste i vo momentov vo momentov imame potreba od vrabotuvanje na TROJCA novi lica na pozicija ELEKTRO MONTAZER.

Prijavete se poedinechno ili kako ekipa od trojca!

Rabotni zadachi:
- Izvedba na visokonaponski elektro instalacii (napojuvanje, osvetluvanje, izvodi, prikluchnici i slichno) i nivno odrzuvanje
- Montaza na oprema i materijali za sistemi za avtomatika
- Instalacija na novi sistemi, povrzuvanje i pushtanje vo aktivna rabota

Potrebni kvalifikacii:
- Minimum sredno obrazovanie
- Vozachka dozvola B kategorija, so iskustvo vo soobrakaj
- Poznavanje na angliski jazik
- Odgovornost pri izvrshuvanje na rabotnite obvrski
- Komunikaciski veshtini
- Samoinicijativnost pri izvrshuvanje na rabotnite zadachi
- Sposobnost za timska rabota
- Sposobnost za rabota pod pritisok na zadadeni rokovi
- Za prednost ke se smeta poznavanje na raboti povrzani so visokonaponski instalacii i sistemi

Na kandidatite im nudime:
- Pozitivna rabotna atmosfera so otvorena komunikacija
- Upotreba na sovremeni tehnologii i oprema
- Kontinuirano usovrshuvanje i edukacija vo site oblasti (struchni, individulni, itn.)
- Moznost za napreduvanje
- Rabota na golemi i kompleksni proekti koi nudat predizvici za sovladuvanje

Информации за огласувачот

Fibernet MK
022403100